Ceník 2021-10-21T12:34:19+01:00

Orientační ceník námi poskytovaných služeb

Veškeré ceny jsou smluvní, záleží na lokalitě, její vzdálenosti z Tachova, konfiguraci terénu, případných porostech, dostupných podkladech v katastru nemovitostí a dalších. Samozřejmě poskytujeme slevy stálým zákazníkům a na souběžné zakázky.
Pro Vaši orientaci uvádíme základní ceny vybraných prací:

Samozřejmostí je pro nás kompletní servis pro zákazníky, včetně bezplatného poradenství. Problematika katastru nemovitostí a s tím souvisejících záležitostí je spletitá a letitý legislativní vývoj přehlednosti nepřidal. Pro člověka, který se s tímto oborem setkává pouze párkrát za život, je nemožné postihnout všechny variace podkladů a postupů. S námi se vyhnete nejenom složitému zjišťování správných postupů, ale i časovému prodlení a s tím spojené finanční újmě.
Rádi vyřešíme vaše problémy

 Potřebujete rozdělit stávající pozemek či zapsat dokončenou budovu? Pak potřebujete geometrický plán, na jehož podkladě je možno změnit katastrální mapu. Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností – prací geodeta. Spěcháte? Tak nechte starosti na nás. Uděláme vše pro to, aby Vaše termíny byly splněny.

 Potřebujete rozdělit stávající pozemek či zapsat dokončenou budovu? Pak potřebujete geometrický plán, na jehož podkladě je možno změnit katastrální mapu. Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností – prací geodeta. Spěcháte? Tak nechte starosti na nás. Uděláme vše pro to, aby Vaše termíny byly splněny.

Věcné břemeno týkající se nemovitostí omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet. Toto věcné břemeno vzniká smlouvou či rozhodnutím a je nutný jeho zápis do katastru nemovitostí. Věcné břemeno se může týkat třeba práva chůze či jízdy po vlastním pozemku, nutnosti strpět nutnou údržbu technologického zařízení (třeba plynovodu), čerpání vody ze studny, strpět nadezdění štítové zdi, povinosti poskytnout doživotní bydlení, dávat každoročně původnímu vlastníkovi část úrody ze zahrady, možnosti stavět plot jen do určité výše, nevysazovat stromy na části pozemku atp.

Potřebujete vědět, pokuď až sahá Váš pozemek, mátel-li připloceno či naopak je ten pruh louky za zahradou ještě Váš? Pak si nechte vytýčit své hranice a my Vám vyznačíme pozemek v terénu – zatlučením mezníků, označením rohů či plotů, nástřelnými hřeby apod. Nestačí pouze nahlédnout do katastrální mapy. V archivu katastrálního úřadu leží spousty dokumentů, které slouží jako podklad pro určení správného průběhu hranice. S vytýčením musí být seznámeni sousední vlastníci, sepíše se protokol a vypracujeme Vám dokumentaci o vytyčení, jejiž kopii dostanete Vy a katastrální úřad. Pokud s vytyčením dochází ke změně geometrického a polohovéhu určení nemovitosti (zpřesnění) může se vypracovat „geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice“. Takový plán se pak jako nedílnou součást listiny předloží do katastru nemovitostí. Musí ovšem obsahovat souhlasy všech sousedů. Pokud např. jeden ze sousedů nesouhlasí, plán se nevyhotovuje a postačí klasická dokumentace jako doklad o provedeném měření.

Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem a geodet při měření nesmí své názory na právní vztahy k nemovitostem sdělovat zúčastněným. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů (vždy je možná oprava hranic pozemků, existuje-li shodná vůle stran). Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek. Zdroj: Wikipedie

Dokumentace skutečného provedení stavby je zachycení konečné podoby stavby po ukončení výstavby. Dokumentace skutečného provedení stavby slouží jako doklad k oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), popřípadě k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, jestliže při provádění stavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanovuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti, může být za dokumentaci skutečného provedení stavby považována také kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek. Dokumentaci skutečného provedení stavby je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu existence stavby. Pokud ji nemá je povinen si ji opatřit. Výše uvedené upravuje § 125 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon).

Máte zájem o naše služby nebo více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

 

ZAJÍMÁ MĚ VÍCE