Zeměměřičské činnosti 2018-04-03T15:13:34+01:00

Zeměměřické činnosti

Provádíme zeměměřické činnosti (§ 3 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění ) v rozsahu úředního oprávnění, podle písm. a) a písm. c) § 13 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění.

Jedná se zejména o :

  • geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení budovy nebo změny jejího obvodu, průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a další (viz. § 73 vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění), a ověřené kopie geometrického plánu,
  • dokumentace o vytyčení pozemku (viz. § 85 až § 87 vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění),
  • geodetické podklady pro výstavbu (polohopis a výškopis),
  • vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby,
  • dokumentace skutečného provedení stavby (geodetickou část), která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení

surveyor1a

§3 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění (zákon o zeměměřictví)

„Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územně správních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vydávání kartografických děl, standartizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.“

písm. a) § 13 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění

„Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení pozemku.“

písm. c) § 13 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění

„Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčení sítí, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení.“

Máte zájem o naše služby nebo více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

 

ZAJÍMÁ MĚ VÍCE